ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ., and ภูมลี ก. “ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 2, Feb. 2010, pp. 111-24, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866.