ตระการพฤกษ์ ว., and สุกแก้ว ช. “NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 102-10, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865.