โบว์พัฒนากุล ต., and ภัทรไพบูลย์ชัย อ. “ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 92-101, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864.