พัชรเมธา ต. “การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 78-91, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/863.