บัวแก้ว ก., ทองประสิทธิ์ ช., and เหสกุล พ. “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 2, Feb. 2010, pp. 60-69, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861.