ชายเกตุ ส., and หาญรุ่งโรจน์ ต. “ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 30-39, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859.