น้อยบางยาง ช. “การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 2, Feb. 2010, pp. 15-29, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858.