อุดมเพทายกุล ม. “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 6-14, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857.