ยกส้าน ส. “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 2, July-December, Feb. 2010, pp. 1-5, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856.