สิริรัฐวรรณ จ. “การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 8, no. 16, July-December, Jan. 2017, pp. 87-97, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8359.