เกิดทรัพย์ ป. “การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 8, no. 16, Jan. 2017, pp. 70-86, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358.