ขาวหิต เ., and จันทร์แก้ว เ. “วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix Casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 8, no. 16, Jan. 2017, pp. 38-54, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8356.