ม่วงรัตน์ ร., ถ้ำทอง พ., and หลวงพันธ์ จ. “การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 8, no. 15, January-June, Jan. 2016, pp. 54-65, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381.