เอกวรพจน์ ป. “วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 6, no. 12, July-December, Feb. 2015, pp. 122-33, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/5025.