สหัสเนตร ว., and วิมลจิตต์ ส. “ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 1, May 2009, pp. 100-8, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489.