สุขสดใส ห., ลงยันต์ ศ., รักประทานพร ส., สิทธิกรกุล ว., ชัยวิสุทธางกูร ป., and สิทธิกรกุล ไ. “การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas Caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 1, January-June, May 2009, pp. 66-75, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486.