เลี้ยงพานิชย์ ศ. “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 1, May 2009, pp. 54-65, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485.