ชัยรัตนาวรรณ ข. “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 1, no. 1, January-June, Jan. 2009, pp. 7-25, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479.