ตั้งเจริญ ว. “การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 1, May 2009, pp. 1-6, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477.