ตันติสถิระพงษ์ ส., and เสนะวงศ์ ว. “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 2, no. supplement 1, January, Oct. 2012, pp. 136-41, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744.