เชาวนลิขิต อ. “การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 3, no. 6, July-December, Dec. 2011, pp. 26-36, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826.