เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม., and อารมย์ดี ฉ. “การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 2, no. 4, Apr. 2011, pp. 39-53, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404.