สายหยุดทอง ช., and แย้มสาย ณ. “การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 11, no. 22, Dec. 2019, pp. 35-41, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112.