หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว., and ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. “ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 11, no. 21, January-June, June 2019, pp. 193-0, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434.