บทความวิจัย ใ. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 10, no. 20, July-December, Dec. 2018, p. 170, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879.