บทความวิจัย ร. “รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 10, no. 19, January-June, Aug. 2018, p. 191, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509.