ทองสุก ส., and เง่าพิทักษ์กุล อ. “การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 10, no. 19, January-June, Aug. 2018, pp. 157-69, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505.