เองสมบุญ ณ., ธนธรวงศ์ พ., and นิมมานนท์ ว. “การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 10, no. 19, January-June, Aug. 2018, pp. 31-49, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490.