[1]
เชาวนลิขิต อ., มิ่งเมือง อ., กิจบรรลือวิทย์ ธ., and ชลดำรงกุล น., “ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 99–107, Jun. 2010.