[1]
ชูโชติสกุลเลิศ อ. and จันทรศิริ จ., “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 89–98, Jun. 2010.