[1]
วงศ์บุญหนัก ส. and พันธ์คงอติศักดิ์ จ., “การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON ‘ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES’ FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 46–63, Jun. 2010.