[1]
สถิตย์พนาวงศ์ เ. and หามนตรี เ., “การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY)”, -, vol. 2, no. 3, pp. 38–45, Jun. 2010.