[1]
ศุภสุธีกุล อ., “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)”, -, vol. 2, no. 3, January-June, pp. 14–26, Jun. 2010.