[1]
เหลืองพุฒิกุลชัย จ., แก่นเพิ่ม จ., and สรรพกิจจำนง ก., “การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS)”, -, vol. 1, no. 2, pp. 70–77, Feb. 2010.