[1]
บัวแก้ว ก., ทองประสิทธิ์ ช., and เหสกุล พ., “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก”, -, vol. 1, no. 2, pp. 60–69, Feb. 2010.