[1]
น้อยบางยาง ช., “การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)”, -, vol. 1, no. 2, pp. 15–29, Feb. 2010.