[1]
ทองกำเหนิด อ., “การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY)”, -, vol. 8, no. 16, July-December, pp. 55–69, Jan. 2017.