[1]
มีประพันธ์ ศ. and อระวีพร อ., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM)”, -, vol. 8, no. 16, July-December, pp. 27–37, Jan. 2017.