[1]
ดาจันทา เ. and ร้องคำ ห., “ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE))”, -, vol. 8, no. 16, July-December, pp. 13–26, Jan. 2017.