[1]
ทองแสง ศ., เผือกแก้ว ไ., and ธราพร ว., “อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES)”, -, vol. 8, no. 16, pp. 1–12, Jan. 2017.