[1]
ม่วงรัตน์ ร., ถ้ำทอง พ., and หลวงพันธ์ จ., “การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE)”, -, vol. 8, no. 15, January-June, pp. 54–65, Jan. 2016.