[1]
อุษณาวรงค์ ส. and มองเพ็ชร ส., “ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 76–82, May 2009.