[1]
เลี้ยงพานิชย์ ศ., “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT)”, -, vol. 1, no. 1, pp. 54–65, May 2009.