[1]
ชัยรัตนาวรรณ ข., “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”, -, vol. 1, no. 1, January-June, pp. 7–25, Jan. 2009.