[1]
ตันติสถิระพงษ์ ส. and เสนะวงศ์ ว., “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”, -, vol. 2, no. supplement 1, January, pp. 136–141, Oct. 2012.