[1]
เชาวนลิขิต อ., “การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)”, -, vol. 3, no. 6, July-December, pp. 26–36, Dec. 2011.