[1]
บทความวิจัย ร., “รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, p. 191, Aug. 2018.