[1]
ทองสุก ส. and เง่าพิทักษ์กุล อ., “การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 157–169, Aug. 2018.