เชาวนลิขิต อ., มิ่งเมือง อ., กิจบรรลือวิทย์ ธ. and ชลดำรงกุล น. (2010) “ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 99–107. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901 (Accessed: 2 December 2023).