ชูโชติสกุลเลิศ อ. and จันทรศิริ จ. (2010) “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 89–98. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900 (Accessed: 30 November 2023).